Komplexní servis pro týmy

Týmové slevy

Kvalitní potisk


Zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost GHH, s.r.o., se sídlem Kupkova 676/86, Brno 63800, IČ: 63472970, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 20145, provozující webové stránky www.sportovnidresy.cz (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje

Telefon: +420 602 736 903

E-mail: info@sportovnidresy.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o fakturační, kontaktní a dodací údaje.

Dále správce zpracovává osobní údaje, které jste sami poskytli při vyplnění a odeslání formuláře Poptávka nebo dotazu. Jedná se o kontaktní údaje jako jméno, příjmení, e-mail, telefon, příp. adresa a název oddílu či firmy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro případné zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

- zpracování nabídky v případě odeslání formuláře Poptávka

- zákaznická podpora v případě Vašich dotazů

4. Příjemci osobních údajů

Správce osobní údaje předává v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- smluvním partnerům, kteří se podílí na přepravě a dodání zakázek

- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

- právo opravu a doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

- právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 34 GDPR

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

7. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.